Reklama a prawo budowlane

Wydawać by się mogło, że tablicę reklamową możemy zainstalować w dowolnym miejscu, zwłaszcza jeśli do dyspozycji mamy własny dom czy posesję. Tymczasem instalacja tablic i urządzeń reklamowych podlega przepisom prawa budowlanego. Czy w takim razie na montaż tablicy potrzebujemy pozwolenia na budowę?

Przed zamieszczeniem reklamy na własnym domu, działce czy ogrodzeniu warto sprawdzić, czy działanie to nie wymaga spełnienia jakiś formalności budowlanych. Przepisy dotyczące instalacji urządzeń reklamowych są dość skomplikowane, a ich interpretacja może nastręczyć pewnych trudności.

Montaż reklamy w ujęciu obowiązujących przepisów

Montaż tablic i urządzeń reklamowych podlega regulacji ustawy Prawo budowlane w zakresie kwalifikacji obiektu budowlanego oraz ustalenia trybu postępowania. Co to oznacza? Tablice i urządzenia reklamowe zalicza się do określonych kategorii obiektów budowlanych. Od tego, do jakiej kategorii są zaliczone, decyduje o tym, czy ich instalacja będzie wymagała:

  • zgłoszenia,
  • uzyskania pozwolenia na budowę.

Na tym jednak nie koniec. W przypadku m.in. banerów, ze względu na miejsce ich usytuowania zastosowanie mogą znaleźć także przepisy ustawy o drogach publicznych określające minimalne odległości oraz warunki uzyskania odstępstwa.

Rodzaje reklam i wymagania, jakie należy spełnić

Jak już wspomnieliśmy instalacja tablic i urządzeń reklamowych budzi wiele kontrowersji, które wynikają przede wszystkim z braku jasnych i jednoznacznych uregulowań prawnych w tym zakresie. Prawo budowlane nie definiuje tablic i urządzeń reklamowych, dlatego też nie należy posługiwać się powszechnym znaczeniem tych pojęć.

Istnieją różne typy reklamy. W różny sposób wpisują się one w ramy prawne określone obowiązującymi przepisami. Wskazać można tutaj m.in.:

  • reklamy ścienne,
  • billboardy i tablice reklamowe,
  • reklamy wolnostojące,
  • banery reklamowe,
  • reklamy cyfrowe i świetlne.

Reklamy ścienne

Reklamy ścienne, umieszczane bezpośrednio na fasadach budynków, muszą spełniać określone wymogi. Ważne jest, aby nie naruszały one struktury budynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ich montaż może wymagać zgody właściciela budynku oraz odpowiednich organów miejskich.

Billboardy i tablice reklamowe

Montaż billboardów i tablic reklamowych umieszczanych przy drogach czy na otwartych przestrzeniach podlega szczególnym regulacjom. (Wspomnianej wcześniej ustawie o drogach publicznych). Reklamy tego typu muszą być zainstalowane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, z odpowiednim odstępem od dróg i innych konstrukcji. Istnieją również ograniczenia dotyczące ich wielkości i oświetlenia.

Reklamy wolnostojące

Reklamy wolnostojące, takie jak pylony czy totemy, są traktowane jako mała architektura. Wymagają one uzyskania zezwolenia na budowę, w związku z czym ich montaż musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ich umiejscowienie nie może ograniczać widoczności ani zagrażać bezpieczeństwu.

Banery i siatki reklamowe

Banery i siatki reklamowe, często umieszczane na rusztowaniach lub tymczasowych konstrukcjach, również podlegają regulacjom prawnym. Muszą one być bezpiecznie zamocowane i nie mogą zakrywać elementów architektonicznych budynków. W niektórych przypadkach wymagana może być zgoda zarządcy budynku.

Reklamy cyfrowe i świetlne

Reklamy cyfrowe i świetlne, takie jak ekrany LED, muszą być zainstalowane w sposób niepowodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i mieszkańców. Istnieją również regulacje dotyczące intensywności światła i emisji hałasu.

Zrozumienie i przestrzeganie przepisów prawa budowlanego jest kluczowe przy planowaniu instalacji różnych rodzajów reklam. Każdy typ reklamy ma swoje specyficzne wymogi, które należy spełnić, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych. Jeśli planujesz montaż reklamy, pamiętaj o tym, żeby dokładnie zapoznać się z obwiązującymi przepisami i lokalnymi regulacjami, a w razie wątpliwości skonsultować się z ekspertami, którzy zapewnią zgodność działań reklamowych Twojej marki z obowiązującym prawem.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *